Středisko volného času Hodonín, příspěvková organizace

Jakožto správci osobních údajů dle nařízení č. 2016/679, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „GDPR“), v rámci své činnosti zpracováváme osobní údaje žáků/dětí/studentů, jejich zákonných zástupců, zaměstnanců a případně i dalších osob.

Veškeré osobní údaje se zavazujeme zpracovávat pouze v nezbytném rozsahu, aby nedošlo k zásahu do práv a soukromí dotčených subjektů, a dodržovat taková bezpečnostní opatření, aby nedošlo při správě osobních údajů k jejich zničení, zneužití či ztrátě.

Každý subjekt osobních údajů má právo požadovat přístup ke svým osobním údajům, uplatnit právo na jejich opravu, výmaz či omezení zpracování. Případně může subjekt uplatnit také právo na přenositelnost osobních údajů. Má-li některá osoba za to, že zpracování jejích údajů není zákonné, může vznést námitku proti jejich zpracování, nebo podat stížnost k Úřadu na ochranu osobních údajů.

Souhlas se zpracováním osobních údajů je odvolatelný.

Konkrétní informace o zpracování osobních údajů jsou zpřístupňovány subjektům osobních údajů v souladu se čl. 13 GDPR.

K uplatnění Vašich práv v oblasti osobních údajů je možné obracet se prostřednictvím datové schránky ID 6ud9pwh , emailem – svc.reditelka@seznam.cz nebo poštou na adrese – Středisko volného času Hodonín, příspěvková organizace, Nám. B. Martinů 2952/5, 695 01 Hodonín.

Vaše požadavky budou vždy řádně posouzeny a vypořádány v souladu s příslušnými ustanoveními nařízení GDPR, tj. v termínu nejpozději do 1 měsíce od podání písemné žádosti, ve výjimečných případech do 2 měsíců.

V souladu s nařízením GDPR byl jmenován pověřenec pro ochranu osobních údajů, který provádí nezávislou kontrolní funkci ohledně záležitostí týkajících se zpracování osobních údajů a slouží také jako kontaktní místo pro subjekty údajů.

Kontaktní údaje správce:
Název školy: Středisko volného času Hodonín, příspěvková organizace
IČO: 49939386
Sídlo: Nám. B. Martinů 2952/5, 695 01 Hodonín

Kontaktní údaje na Pověřence pro ochranu osobních údajů:
I3 Consultants s.r.o.
K Trninám 945/34, 163 00, Praha 6 , IČ 27921344
Mgr. Zdeněk Novák
tel. +420 / 543 214 714, +420/ 777 078 427
email: z.novak@i3c.cz, info@i3c.cz